Betalar ni rätt tullavgifter?

Har ditt företag kontroll på att era tulldeklarationer är korrekta? Det finns många möjligheter att hålla nere tullavgifterna enligt gällande lagstiftning. Nyttjar ni dem?

Det är viktigt att ni begär in en kopia av de tulldeklarationer som upprättas för er räkning. Enligt gällande lagstiftning är det er skyldighet att arkivera och granska dessa, för att säkerställa att de är korrekta.

Att anlita ett tullombud som upprättar era tulldeklarationer friskriver inte er från något ansvar.

En tulldeklaration upprättas i många fall av den transportör som anlitas för leveransen. Om det är ni eller er kund som ansvarar för att upprätta den styrs av det leveransvillkor som har avtalats mellan parterna. Vår erfarenhet är att de företag som säljer sina varor med leveransvillkor EXW är beroende av att deras kund upprättar en korrekt exportdeklaration, oftast med företaget som exportör, som därmed är ansvarig för att exportdeklarationen är korrekt upprättad.

När en importdeklaration upprättas genererar det tull- och andra skatter, som är kopplat till den varukod som varan har. Om fel varukod anges för varan kan det innebära att felaktiga tullavgifter betalas. Om företaget därmed har betalat för lite tullavgifter och det upptäcks av Tullverket riskeras tulltillägg, indragna tillstånd och andra straff kopplat till ett uppsåt.

Det varuvärde som anges i deklarationen ligger också till grund för de tullavgifter och andra skatter som ska betalas för varan. Det är därför viktigt att ni säkerställer att beloppen i era tulldeklarationer överensstämmer med era bokförda varuvärden.

Det finns också flera sätt att hålla nere era tullkostnader. Det enklaste är förstås att ange korrekta varukoder för att undvika tulltillägg på 20% av undanhållet kapital.

Därutöver är det många gånger möjligt att nyttja frihandelsavtal som EU har med flera delar av världen. Det ger oftast en reducerad eller helt nedsatt tullsats, förutsatt att ursprungsintyget är korrekt utfärdat. När ni exporterar kan även ni upprätta ursprungsintyg för att på samma sätt hjälpa era kunder att hålla nere sina tullavgifter.

Det finns även en möjlighet att nyttja tullkvoter och olika tillstånd hos Tullverket för att hålla nere tullkostnaderna.

För att fånga alla dessa möjligheter behöver ni ha goda rutiner för egenkontroll och arkivering, samt en intern kompetens att se och uppmärksamma avvikelser.

Tullavdelningen på BDO hjälper idag många kunder med att se över de interna rutinerna och processerna, samt håller utbildningar och stöttar vid tillståndsansökningar.

Hör gärna av er så berättar vi mer.