Japan import

Då Japan är ett land utanför EU behöver en importdeklaration upprättas när varorna anländer till EU. Om varorna ska repareras eller ingå i en del av er tillverkning går det att yrka på specialförfaranden, som gör att ni slipper betala tullavgifter vid importtillfället. Någon tullavgift bör inte heller betalas för varor som kommer i retur.

japan import

Importera från Japan med Tullsupport

Som vid all import är det viktigt att ni säkerställer att ni anger korrekta varukoder och varuvärden, för att säkerställa att importdeklarationen blir korrekt.

Om leverantören av varorna kan utfärda ett korrekt ursprungsintyg kan ni även yrka på förmånsbehandling och importera varorna tullfritt.

Tullsupport kan hjälpa er med rutiner och kommunikation med era tullombud för att säkerställa att ni nyttjar de fördelar som finns i lagstiftningen och inte betalar mer tullavgifter än ni behöver. Vi kan även hjälpa er att ansöka om tillstånd till specialförfaranden om importvarorna ska ingå i er produktion eller om de ska repareras.

Frihandelsavtalet mellan Eu och Japan

EU och Japan har tecknat ett frihandelsavtal mellan parterna, som innebär att den som importerar varorna kan yrka på s.k. förmånsbehandling. För att kunna nyttja detta är det viktigt att ett korrekt ursprungsintyg upprättas av er leverantör, så att ni vid importtillfället kan yrka på att betala 0% i tull i stället för grundtullsatsen på varan.

Det är viktigt att ni har rutiner för att granska era tulldeklarationer, då det är vår erfarenhet att många tullombud missar att deklarera den möjligheten, som i så fall innebär att ni betalar mer tullavgifter än ni behöver. Tullsupport kan hjälpa er med rutiner för att komma igång med en effektiv egenkontroll, så att ni upptäcker eventuella felaktigheter innan Tullverket gör det.

Fraktfartyg med containers

Importera från Japan – Att tänka på

Nyttja om möjligt det frihandelsavtal som finns mellan EU och Japan, genom att redan vid upphandlingen säkerställa om er leverantör kan utfärda ett korrekt ursprungsintyg eller inte. Det är en viktig faktor som i slutändan påverkar det totala priset som ni betalar för varan.

Säkerställ att ni anger korrekta varukoder för de varor som ni importerar. Det är många företag som råkar illa ut vid en tullrevision, då en felaktig varukod innebär att ni betalar felaktiga tullavgifter. Det leder många gånger till tulltillägg på 20%, men kan även innebära indragna tillstånd i värsta fall.

Se över era interna rutiner för egenkontroll. Ni måste begära in en kopia av den tulldeklaration som upprättas för er räkning, för att sedan kontrollera att den är korrekt. Det är alltid ni som importör/exportör som ansvarar för riktigheten i de tulldeklarationer som upprättas , även om ni anlitar ett tullombud.

Momsregler för import från Japan

Vid import från japan ska importmomsen rapporteras av företaget till Skatteverket.

Det är tulldeklarationen som ligger till grund för de uppgifter som behöver adderas för att räkna fram ett korrekt momsgrundande belopp.

Importera bil från Japan

Att importera bilar till ett företag i Sverige kan innebära att ni behöver betala tull, moms och eventuella andra skatter och avgifter.

En anmälan måste ske till Tullverket för att visa upp faktura och det utländska registreringsbeviset bland annat. Anmälan ska ske direkt när godset passerar gränsen vid närmaste klareringsexpedition.

Tullavgiften för motorfordon varierar, men för personbilar är den t.ex. 10%. Äldre bilar kan klassas som ett samlarfordon, vilket innebär att bilen blir tullfri.

Vi hjälper er att importera från Japan till Sverige

Att importera från ett land utanför EU kräver att ni som företag har kunskap inom tullområdet för att kunna göra rätt. Det är viktigt att ni begär in en kopia av tulldeklarationen, granskar den och vidtar åtgärder kring de fel som upptäcks.

Eftersom det finns ett frihandelsavtal mellan EU och Japan bör ni så tidigt som möjligt stämma av med er leverantör att de kan utfärda de ursprungsintyg som krävs, samt säkerställa att det tullombud som ni anlitar deklarerar detta korrekt.

Här finns det många gånger pengar att spara!

Tullsupport hjälper företag med interna rutiner och processer, tillståndsansökningar och löpande rådgivning. Vi är en aktör som guidar företagen före och efter att en tulldeklaration upprättas.

Vi bidrar till att öka kunskapen hos företagen genom att erbjuda företagsanpassade utbildningar och ger gärna förslag på effektiva interna rutiner för viktiga moment.

De företag som samverkar kring tullfrågorna internt och som har en tydlig tullstrategi är de som lyckas bäst och som många gånger kan öka sin lönsamhet genom att nyttja de möjligheter som finns i lagstiftningen.

Det finns också många tillstånd att ansöka om hos Tullverket, som kanske passar just ert företag. Det kan också innebära besparingar i tullavgifter och andra kostnader. Läs mer om tillståndsansökningar här.

Med oss som er tullkordinator vägleder vi er genom det som många upplever som ett svårt område, med målet att nyttja alla fördelar och åtgärda eventuella risker.

Vi hjälper stora som små företag inom alla olika branscher och vägleder kring import från många olika länder, som import från USA, som ni även kan läsa om på vår hemsida.

Frågor och svar

Hur hög är tullen från Japan?

Tullsatsen för de varor som importeras beror på vilken varukod som varan har, men genom att nyttja det frihandelsavtal som finns mellan EU och Japan kan varan importeras tullfritt.

t korrekt ursprungsintyg kan ni yrka på tullfrihet baserat på det.

Vad innebär ett ursprungsintyg och måste jag ha ett?

Det är leverantören av varorna som måste säkerställa vilket ursprung som varan har. Om den tillverkas måste hänsyn tas till alla ingående komponenter i produktionen. Ett ursprungsintyg upprättas oftast på fakturan eller någon annan handling som går med godset och kräver att leverantören har ett REX-tillstånd. Det tillståndsnumret måste anges i ursprungsintyget för att det ska vara korrekt och giltigt.

Du behöver ha ett tillstånd till REX om du exporterar varor till Japan där du kan intyga att varorna är av EU-ursprung.