Särskilda tullregler

Välkommen till Tullsupport

Er tullspecialist för professionell tullhantering

Vi är er dedikerade tullspecialist, redo att underlätta er väg genom den komplexa världen av tullhantering. Med fokus på tullsupport, tullassistans och skräddarsydda tulltjänster är vi här för att göra er internationella handel så problemfri som möjligt.

Tullspecialist med över 25 års erfarenhet

Med en samlad erfarenhet på över 25 år inom tullområdet, kan vi med självförtroende och stolthet beskriva oss som tullspecialister. Med bakgrund inom företagsledande roller, ekonomifunktioner, logistik, tillverkning och lagring erbjuder vi rådgivning kring handel- och tullfrågor för en kostnadseffektiv och korrekt tullhantering.

Nuvarande lagstiftning förändras i en pågående digital resa. Det innebär även förändringar i handeln med länder utanför EU. Att ha goda rutiner och kompetens inom tullområdet kan ge marknadsfördelar för företagen framåt.

Många företag är omedvetna om att deras tullhantering inte är korrekt och blir överraskade när Tullverket genomför en tullrevision med ett negativt resultat. Vi vill vara en samarbetspartner som hjälper företaget att göra rätt innan en eventuell tullrevision.

Vi vägleder i varuklassificering, ökar kunskapen med tullutbildningar, förbereder tillståndsansökningar, genomför risk- och nulägesanalyser, vägleder för bra interna rutiner och processer, erbjuder systemlösning för lagring och kontroll, stöttar vid en AEO-certifiering eller tullagerlösning samt stöttar genom löpande rådgivning utifrån behov.

Tullassistans och tullhjälp

Genom en ökad förståelse och bättre kontroll hjälper vi företagen att identifiera risker och nyttja fördelar i den nuvarande lagstiftningen.

Vår tullassistans och tullhjälp är dedikerade tjänster som erbjuds till företag som bedriver handel med varor utanför EU. Vårt mål är att ge rådgivning och tullsupport för att underlätta hanteringen av tullrelaterade frågor och förfaranden.

Företag som tänker hållbarhet och som är måna om att följa regelverket satsar även på tullområdet. Med vårt stöd upplever företagen en större förståelse och en bättre överblick av sin tullhantering, vilket i sin tur leder till enklare rutiner internt och i många fall även besparingar i tullavgifter.

Genom att aktivt ta kontroll över tullhanteringen och ställa rätt krav på våra tullombud kan vi tillsammans uppnå fullständig efterlevnad inom tullområdet, vilket är avgörande för att säkerställa en smidig och effektiv handel.

  • Vi har med Tullsupports hjälp gjort stora besparingar genom att jobba aktivt med olika tullförfaranden. De är ett säkerhetsnät som har gett oss tryggare processer och vi gör rätt i större utsträckning. Snabb och bra service, får oftast svar inom 24 h. – Scandinova Systems AB

  • Vi har med hjälp av Tullsupport höjt vår interna kompetens inom tull och förbättrat vår tullprocess drastiskt.– Stadium AB

  • Tullsupport förklarar ett svårt ämne på ett enkelt sätt.– Powerbox International AB

  • Med tanke på att vi startade på noll så har Tullsupports hjälp varit ovärderlig för oss. Vi har fått hjälp med allt från olika tillstånd till egenkontroller och processer. Vill man jobba med ett företag som besitter mycket kunskap inom tull och samtidigt känna att man är prioriterad så är Tullsupport ett självklart val.– Packsize Technologies AB

Risker och möjligheter

Ord och begrepp

Varuklassificering

Alla varor som importeras eller exporteras måste i en tulldeklaration anges med en varukod, som beskriver varan i detalj. Tulltaxan på Tullverkets hemsida är uppdelad i 21 olika artiklar och 1000-tals olika varukoder.

Det är viktigt att varorna klassificeras rätt för att säkerställa att rätt tullavgifter betalas. Varukoden styr även eventuella sanktioner och restriktioner, som behöver följas innan varan kan skeppas.

Vi hjälper många företag att klassificera sina varor rätt. Det gör vi tillsammans med en produktkunnig person på företaget. Vi håller även utbildningar i ämnet för att öka den interna kunskapen kring detta.

Vår uppfattning är att varukoderna inte är korrekta alla gånger utifrån den verkliga varan vilket får stora konsekvenser vid en eventuell tullrevision. Det kostar många gånger flera hundra tusentals kronor i uppdebiteringar och tulltillägg.

Hör gärna av er till oss så hjälper vi er att göra rätt!

Varuvärde

Det är det bokförda varuvärdet som ska anges i de tulldeklarationer som lämnas in för företagets räkning. Många gånger går det andra underlag med godset, som också ligger till grund för förtullningen om en transportör upprättar dessa. Det är er skyldighet att kontrollera dessa värden regelbundet och begära omprövningar om det inte är korrekt.

Vi brukar rekommendera att tullhanteringen stäms av regelbundet precis som man gör med företagets bokföring. Ni behöver ha rutiner för att pricka av att ni har en godkänd tulldeklaration för alla era bokförda fakturor och att beloppen stämmer överens med det värde som har angetts i deklarationerna.

Om fel upptäcks har ni 3 år på er att begära en omprövning av ärendet.

Importmoms

Sedan 2015 ska momsen rapporteras till Skatteverket och inte betalas till Tullverket som tidigare, om inte deklaranten saknar svenskt VAT-nummer.

Importmomsen baserar sig på de uppgifter som har lämnats i tulldeklarationerna. Det är därför viktigt att säkerställa att dessa är korrekta för att veta att det monetära tullvärdet är korrekt.

Momsen beräknas fram genom att addera 1 MT + tullavgifter + inrikes fraktkostnad inom EU.

Hör gärna av er om ni behöver hjälp med hur ni ska granska era tulldeklarationer och rutiner kopplat till er importmomshantering.

Tillståndsansökningar

Det finns många olika tillstånd som kan passa er verksamhet. Betalningsanståndet ger er kredit hos Tullverket, men kräver många gånger även ett tillstånd för Samlad garanti.

Har ni tillverkning i Sverige eller ett annat land kan ni ansöka om aktiv eller passiv förädling och på det sättet minska era tullkostnader vid importen. Därutöver finns det tillstånd för tullager, slutanvändning och mycket mer.

Ansökningarna sker på blankett eller via CDS-systemet och kräver många gånger även rutinbeskrivningar.

Vi hjälper många företag med både tillståndsansökan med förslag på tillhörande rutinbeskrivningar men även med det administrativa arbetet kring aktiv förädling och slutanvändning då även avräkningsnotor ska lämnas in löpande.

Egenkontroll

Det är deklaranten i deklarationerna, d.v.s. importören eller exportören som är skyldiga att säkerställa att de tulldeklarationer som upprättas för dennes räkning är korrekta. Många företag anlitar idag sin transportör som sitt tullombud och är många gånger omedvetna om att en tulldeklaration upprättas.

Ni måste säkerställa rutiner för att löpande arkivera och kontrollera alla era tulldeklarationer. Det är viktigt att stämma av att det finns en godkänd tullhandling för alla era bokförda fakturor och att varukoder och andra yrkanden är korrekta. Om ni upptäcker något fel kan ni begära en omprövning 3 år bakåt. Det är viktigt att ha löpande rutiner för dessa kontroller så att ni upptäcker eventuella avvikelser innan Tullverket bestämmer sig för att genomföra en revision av just ert företag.

Tullrevision

När Tullverket beslutar sig för att göra en tullrevision av företaget låser de den period som de har beslutat sig för att granska. Det är med andra ord för sent då att upptäcka eventuella felaktigheter och rätta dem.

Under tullrevisionen tas ärenden ut för granskning från order till betalning och ni väntas kunna visa upp alla styrkande handlingar som begärs in. Den första fasen av granskningen följs sedan oftast av ett besök hos företaget, då det är en fördel att flera olika experter inom företaget deltar för att kunna besvara de frågor som uppkommer.

Efter besöket får ni en granskningsrapport där Tullverkets resultat presenteras. Ni har 30 dagar på et att lämna in kompletterande handlingar och förklaringar innan granskningsrapporten fastställs.

Revisionen kan leda till uppdebitering, indragna tillstånd och i värsta fall åtal vid brottsmisstanke.

Kontakta gärna oss om ni behöver stöd vid en tullrevision. Vi har lång erfarenhet av detta.