Integritetspolicy

Tullsupports Integritetspolicy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem samt hur vi hanterar, skyddar, lagrar, överför och raderar dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, såsom e-postadress, gatuadress eller telefonnummer etc.

Vilka personuppgifter lagrar Tullsupport?

 • Grundläggande personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post och demografi.
 • Information om användare och webbtrafik som inloggnings-ID, användarnamn och IP adress.
 • Finansiell information som tullrelaterad information. 
 • Innehåll som du har laddat upp eller delat, som foton, kommentarer, artiklar och videoklipp.

För de ändamål som mäns i avsnittet ”varför vi behandlar personuppgifter” behandlar Tullsupport inte känsliga personuppgifter om dig.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

I allmänhet samlar Tullsupport in personuppgifter direkt från dig eller andra personer som är kopplade till vår kund.

Vi använder oss av cookies och andra spårningstekniker när du använder Tullsupports webbplats för att optimera din upplevelse av Tullsupport, våra produkter och vår webbplats. För mer information, vänligen läs vår cookiepolicy.

I vissa fall kan vi också samla in information om dig från andra källor. Dessa källor kan vara transportörer, tullombud, andra aktörer i leveranskedjan, marknadsförings­partner, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part.

Varför vi behandlar personuppgifter

Tullsupports integritetspolicy gäller när Tullsupport behandlar dina personuppgifter för olika ändamål när du interagerar med oss, som;

Köpa och leverera 

 • Hantera rådgivning, tillståndsansökningar, avtal och betalningar.
 • Erbjuda tjänster direkt till dig, som webinar och rapporter.
 • Ge erbjudanden av produkter och tjänster till kunder.
 • Skapa och hantera konton för användare av våra tjänster.

Support och förbättring

 • Förbättra och utveckla kvalitet, funktionalitet och användarupplevelse för våra produkter, tjänster och Tullsupports webbplats.
 • Erbjuda kundsupport för våra produkter och tjänster.

Säkerhet 

 • Upptäcka, avhjälpa och förhindra säkerhetshot och missbruk, samt utföra underhåll och felsökning.

Marknadsföring 

 • Hantera och skicka marknadsföringsmaterial.
 • Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster (profiling).

Information om hur personuppgifter behandlas i en av våra många tjänster, beskrivs i respektive personuppgifts­biträdesavtal för den tjänsten. Tullsupport fungerar i dessa fall som personuppgifts­biträde och behandlar uppgifterna på uppdrag av och enligt instruktioner från kund.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Tullsupport behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder.

Avtal med dig

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ett juridiskt bindande avtal med dig, t.ex när du representerar företaget som vi ingår avtal med. Att behandla dina personuppgifter är nödvändigt för att Tullsupport ska kunna utföra de avtalade tjänsterna och kommunicera med rätt person på företaget.

Ditt samtycke

Tullsupport kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på samtycke. Du har alltid en möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke efter att samtycket är lämnat.

Berättigat intresse

Tullsupport har ett berättigat intresse när vi behandlar dina personuppgifter för säkerhet, support och förbättring eller när du agerar kontaktperson för en existerande eller potentiell kund. Dina personuppgifter behandlas utifrån ett affärsperspektiv på ett sätt vi anser inte står i konflikt med dina fri- och rättigheter som privatperson. Vidare behandlar Tullsupport dina personuppgifter baserat på ett berättigat intresse om du anmäler dig till ett webinar samt laddar ner rapporter eller liknande information på vår webbsida. Det berättigade intresset är att bistå dig med korrekt innehåll, hålla webinar, marknadsföra och administrera dina förfrågningar.

Hur dina personuppgifter delas

Inom Tullsupport

För att kunna ge dig en kompetent rådgivning och bibehålla en långsiktig kundrelation delas informationen baserat på era avtalade tjänster mellan våra konsulter.

Utanför Tullsupport

Tullsupport kan dela dina personuppgifter med extern tredje part, som framgår av personbiträdesavtalet i vårt samarbetsavtal, samt i följande fall;

Affärspartners

Tullsupport kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners i det fall det förefaller legitimt ur ett affärsperspektiv och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

När använder Tullsupport underbiträden?

Tullsupport använder underbiträde för att behandla personuppgifter. Detta är vanligtvis leverantörer av molntjänster eller andra IT-leverantörer.

När Tullsupport använder underbiträden skriver Tullsupport personuppgifts­biträdesavtal (DPA) med dessa för att skydda din integritet.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Tullsupport lagrar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. När vi behandlar dina personuppgifter på andra rättsliga grunder, såsom berättigat intresse, sparas informationen så länge den är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen.

Dina rättigheter

Som registrerad kan du åberopa följande rättigheter i relation till Tullsupports behandling av dina personuppgifter:

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar (om dig).

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att Tullsupport korrigerar felaktiga personuppgifter som rör dig.

Rätt till radering

Du kan begära att Tullsupport raderar uppgifterna om dig. Rätt till begränsning (av behandling). Du kan be oss att begränsa behandlingaen av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du kan be oss att förse dig eller andra med dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grundval av berättigat intresse eller ändamål för direkt marknadsföring. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för att utföra uppgifter som utförs i allmänna intressen eller i myndighetsutövning eller utifrån berättigade intressen.

Vänligen notera att det kan finnas vissa undantag eller begränsningar till ovannämnda rättigheter som kan gälla beroende på de specifika omständigheterna i din situation. I sådant fall kommer vi att förse dig med detaljerad information om tillämpligt undantag eller begränsning för att hjälpa tid att utöva dina rättigheter i största möjliga utsträckning, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Slutligen har du också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskydds­myndigheten (IMY) gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Marknadsföring och profilering

När du interagerar med Tullsupport t.ex. genom att besöka Tullsupports hemsida, ladda ner innehåll, delta på webinars och som en del i användningen av Tullsupports tjänster, kommer Tullsupport att behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. En av Tullsupports berättigade intresse är att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring.

Tullsupport använder dina personuppgifter för att tillhandahålla relevant innehåll till dig genom direkt marknadsföring på sociala medieplattformar och e-post, webbsidor eller i en Tullsupport tjänst, baserat på dina preferenser. De personuppgifter vi behandlar är aggregerade uppgifter om dig, såsom IP-adress, intressen (var du har klickat etc.), användarnamn och enhet. Detta görs t.ex. genom cookies och kallas profilering. Tullsupport kommer också att ha möjlighet att kombinera denna information med information om den kundrelation vi kan ha med ditt bolag.

Syftet med profileringen är att leverera anpassad marknadsföring till dig, förbättra din användarupplevelse av våra tjänster och webbsidor och tillhandahålla produkter som våra kunder är nöjda med. Tullsupports tjänster är generellt använda som verktyg för arbetsrelaterade syften och ditt beteende i dessa verktyg säger lite om ditt privatliv. Inga känsliga uppgifter behandlas.

Dina personuppgifter behandlas därmed ur ett affärsperspektiv på ett sätt som vi bedömer inte är i konflikt med dina fri- och rättigheter som individ. Tullsupport använder e-post som ett verktyg för att kommunicera marknadsföring, dock endast med ditt medgivande i enlighet med gällande marknadsföringslag (om sådant behövs). Om du har gett ditt medgivande kommer du alltid att ha möjligheten till opt-out som beskrivs nedan, eller när du får ett maejl innehållande marknadsmaterial.

Rätt till opt-out för marknadskommunikation

Du har rätt till opt-out att ta emot marknadsföringsmaterial från Tullsupport och vara föremål för profilering. Du kan göra detta på följande sätt:

 • Genom att kontakta oss via e-post på tull@tullsupport.se
 • Genom vår cookie-banner på specifik Tullsupport webbsida

Notera att även om du väljer opt-out för att ta emot marknadsföringsmaterial kan du fortfarande få administrativ information från Tullsupport, såsom orderbekräftelser och notifieringar nödvändiga för att hantera ditt konto på den tjänst som Tullsupport erbjuder våra kunder.

Ändringar

Vi uppmuntrar att du granskar Tullsupports integritetspolicy regelbundet. Om Tulllsupport gör betydande ändringar till denna policy, som väsentligt förändrar vår praxis kring integritet kan vi ocks meddela dig på annat sätt, som att skicka e-post elelr lägga upp ett meddeland på vår webbplats innan ändringarna träder i kraft.

Integritetspolicyn är senast uppdaterad: 2023-09-13.

Kontaktinformation

Vi uppskattar din åsikt. Om du har kommentarer eller frågor om vår integritetspolicy, andra frågor om vår integritet eller angående möjlig personuppgifsincident, vänligen skicka dessa till tull@tullsupport.se.

Vi hanterar frågor och klagomål konfidentiellt. Vår representant kommer att kontakta dig för att hantera eventuella frågor eller problem samt för att beskriva alternativen som finns för att lösa detta. Vi strävar efter att klagomål och frågor blir lösta på ett korrekt och lämpligt sätt.