Bokföra sanktionsavgift

Det är importören som är skyldig att säkerställa att de tulldeklarationer som upprättas för dennes räkning är korrekta. Varukoder, varuvärden och olika yrkanden ligger till grund för de avgifter som företaget ska betala till Tullverket.

Tullverket kan besluta om att genomföra en tullrevision av företaget. En granskning sker då av de varor som har importerats eller exporterats och om de har deklarerats, samt att den inlämnade deklarationen är korrekt.

Det är en ingående kontroll som utförs av Tullverkets revisorer, som både granskar företagets handlingar och besöker företaget. Frågor ställs om verksamheten och det hela mynnar sedan ut i en granskningsrapport som tyvärr många gånger resulterar i att företaget åläggs att betala tilläggstull.

Tilläggstull beslutas för sändningar där Tullverket anser att företaget har betalat för lite i tullavgifter. Företaget måste då betala in ”det undanhållna kapitalet ” + 20 % i strafftull, vilket många gånger blir en dyrköpt historia.

Vill ni veta hur er tullhantering fungerar idag och säkerställa att ni betalar rätt tullavgifter kan vi hjälpa er med en Risk- och nulägesanalys.

Sanktionsavgifter i form av tulltillägg

Tulltillägg beslutas av Tullverket, många gånger till följd av granskning av dokument eller en tullrevision.

Varukoden för de importerade artiklarna är oftast orsaken till att fel tullavgifter har betalats, men det beror också ofta på att fel varuvärde har angetts för produkten i importdeklarationen.

Tulltillägget ska hanteras som en kostnad för företaget och även räknas med när det momsgrundande beloppet rapporteras till Skatteverket.

Sanktionsavgifter som är tullinitierade

Varor som importeras utan en godkänd tullhandling anses ha smugglats. Om företaget upptäcker det själva kan det finnas en möjlighet att lämna in en s.k. samvetsförtullning och på det sättet rätta till misstaget.

I de fall som Tullverket upptäcker brottet utdöms en tullinitierad tull – och momskostnad. Momskostnader debiteras inte i normala fall via Tullräkningen till företag som är momsregistrerade i Sverige utan det är företaget som själva rapporterar in den till Skatteverket. Men när Tullverket beslutar om en tullinitierad momskostnad, så ska den betalas på kommande tullräkning.

Tolkningar av gällande lagstiftning har lett till att flera företag har nekats avdragsrätt för sådan tullinitierad moms.

I vissa fall har företag vunnit rätten till avdrag genom överklaganden till högre instanser.

Säkerställ att ni har goda rutiner för arkivering och egenkontroll, för att upptäcka eventuella fel innan Tullverket.

Se våra tjänster Tullrådgivning och Tullutbildning. Genom en större förståelse och bättre rutiner kan vi tillsammans hjälpa er att lyckas!

Frågor och svar om sanktionsavgifter

Vad är tulltillägg?

En strafftull som utdöms av Tullverket om de anser att ni har lämnat felaktiga uppgifter i tulldeklarationen som har lett till för låga tulllavgifter.

Är tullinitierad moms avdragsgill?

Det har i flera fall tolkats av skatteverket att den tullinitierade momsen inte anses vara avdragsgill för företaget.

 

Hur kan jag undvika sanktionsavgifter?

Genom att ha bra interna rutiner för att kontrollera och säkerställa att tulldeklarationerna är korrekta.