Tullrevision – en tråkig erfarenhet

Har ditt företag råkat ut för en Tullrevision, eller är ni kanske oroliga för att er tullhantering inte är korrekt? Lugn, det finns hjälp.

En tullrevision börjar ofta med att Tullverket begär in styrkande handlingar för en viss tulldeklaration. Ibland räcker det med att de får se underlagen, men ibland leder granskningen till att Tullverket vill göra en revision av företaget. Ni blir då kontaktade och informerade om att företaget har blivit uttaget för revision.

En tullrevision slutar många gånger med att Tullverket upptäcker avvikelser i form av: felaktiga deklarerade belopp, felaktiga varukoder och felaktiga yrkanden av olika slag. Allt detta mynnar ut i en granskningsrapport, som företaget har 30 dagar på sig att lämna sitt yttrande om. Därefter fastställs granskningsrapporten.  

En tullrevision kan få flera konsekvenser:

  • Återbetalning eller debitering. Tyvärr är vår erfarenhet att det oftast handlar om debitering.
  • Återkallade tillstånd. En karenstid på 1–3 år gör att företaget inte kan söka nya under den tiden.
  • Brottsmisstanke. Då lämnas ärendet vidare för en brottsutredning.

För att sova gott om nätterna är det viktigt att företaget har bra rutiner för att kontrollera de tulldeklarationer som upprättas för företagets räkning. En kopia av tulldeklarationen bör alltid begäras in från tullombudet, för att sedan granskas. Om avvikelser upptäcks är det viktigt att begära en omprövning av ärendet innan Tullverket upptäcker avvikelsen.

För att vara förberedda rekommenderar vi er att:

  • Utse en tullansvarig.
  • Begär in och arkivera alla tulldeklarationer tillsammans med styrkande handlingar.
  • Säkerställ att det finns rutinbeskrivningar för den tullhantering som sker.
  • Säkerställ en regelbunden egenkontroll.

Behöver ni hjälp med att få ordning på era interna rutiner och processer? Är du Tullansvarig och vet inte vad som förväntas av dig i din roll?

Då är tullavdelningen på BDO er framtida partner. Vi är specialister och kan därför hjälpa er att förstå och applicera det smidigaste förfarandet för er.

Vårt fokus är en kostnadseffektiv tullhantering där de dagliga rutinerna medverkar till att ni kan sova gott om nätterna.